Polityka Cookies

Polityka prywatności użytkownika serwisu

 1. Operatorem Serwisu www.psychoterapiajd.pl jest Joanna Pawełczyk-Dudka, właściciel „Przemiana” Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego, ul. Cieszkowskiego 37a/4, 62-020 w Swarzędzu, zwany tu dalej jako Serwis. Serwis uzyskuje informacje o użytkownikach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje od użytkownika w formularzu kontaktowym Serwisu, przez zapisywanie w urządzeniach końcowych użytkowników plików cookies, a także poprzez logi serwerów www przez operatora hostingowego, na którym znajduje się Serwis.

 2. Serwis przetwarza dobrowolnie wpisane w formularzu kontaktowym dane osobowe przez użytkownika, w celu skontaktowania się z użytkownikiem, na jego życzenie. Brak danych w formularzu kontaktowym uniemożliwi ww. kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego. Możliwy będzie wówczas kontakt drogą telefoniczną pod nr tel. +48 739 039 919 lub e-mailowo pod adresem poczta@psychoterapiajd.pl.

 3. Serwer, na którym znajduje się Serwis, zbiera informacje o niektórych zachowaniach użytkowników i są one niezbędne dla zapewnienia sprawnej obsługi Serwisu. Informacje, które pobiera serwer, są wykorzystywane jedynie dla prawidłowego działania Serwisu.

 4. Zapisowi podlegają: zasoby identyfikowane przez URL, adres URL strony poprzednio odwiedzanej, jeśli użytkownik dokonał przejścia przez odnośnik, czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji użytkownika i informacje o błędach protokołu HTTP/HTTPS, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP użytkownika.

Polityka prywatności zgodna z RODO

 1. Administratorem Państwa danych jest, Joanna Pawełczyk-Dudka, właściciel „Przemiana” Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego, ul. Cieszkowskiego 37a/4, 62-020 w Swarzędzu, zwany tu dalej jako Administrator, który jest podmiotem decydującym o celach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych. Administrator przywiązuje najwyższą wagę do poszanowania prywatności osób, których dane są przetwarzane. Podejmujemy zasadne technicznie i organizacyjnie środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu bądź zmianie Państwa danych osobowych.

 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach niezbędnych do wykonywania usług zawartych w ofercie – w szczególności umówienia i przeprowadzenia spotkań psychoterapeutycznych, jak również w celu poprawy działania Serwisu.

 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni przez Administratora współpracownicy, w celu przeprowadzenia obowiązków służbowych, oraz strony trzecie, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych (w tym podmioty administrujące systemami teleinformatycznymi, z których Administrator korzysta w ramach prowadzonej działalności).

 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

  • jest dobrowolna i jest związana z realizacją celów zawartych w niniejszym dokumencie;

  • jest niezbędna dla realizacji usług zawartych w ofercie Serwisu, ujętych w niniejszym dokumencie, w której są Państwo stroną lub istnieją do podjęcia na Państwa żądanie działania przed zawarciem umowy;

  • zapewnia realizację prawnie uzasadnionych interesów Serwisu jako administratora Państwa danych osobowych.

 5. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Administrator przetwarza poniższe dane:

  • Podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko i wiek.

  • Dane pozwalające na kontakt: numer telefonu, adres zamieszkania lub korespondencyjny, adres e-mail.

  • Pozostałe dane pozwalające na realizację celu zawartego w niniejszej umowie: wykształcenie, wykonywana praca, aktualna sytuacja rodzinna, stan cywilny.

  • Podczas korzystania z Serwisu: numer IP urządzenia, dane na podstawie mechanizmu plików cookies lub podobnych mechanizmów informatycznych zapisywania informacji o użytkowniku, o ile pozwalają one na Państwa identyfikację.

 7. Administrator przechowuje Państwa dane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych w niniejszej umowie, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia kontaktów z Administratorem, lub do czasu otrzymania przez Administratora pisemnego sprzeciwu, wobec dalszego przetwarzania ww. danych.

 8. Administrator informuje, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują prawa wynikające z RODO, tj.:

  • Prawo do dostępu do powierzonych danych osobowych.

  • Prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy dane te były niepoprawne lub niekompletne.

  • Prawo do wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod nr telefonu +48 739 039 919 lub e-mailowo pod adresem poczta@psychoterapiajd.pl.

  • Po wniesieniu Państwa pisemnego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych, chyba że wykażemy, iż dalsze przetwarzania ww. danych jest konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

  • Prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych.

  • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W każdym momencie mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania wcześniej ustalonych celów.

  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące regulacje prawne wynikające z RODO. Wówczas przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.